Navigate back to the homepage

Reading List, April

Thanh Doan
April 29th, 2019 · 1 min read

In this article, I take note some useful books, research papers, and articles that I read in April.

Books

 1. Bàn về Văn minh | Apr 07
 2. Văn minh Việt Nam | Apr 15
 3. Atomic Habits | Apr 23

Science & Technologies

 1. Capturing Special Video Moments with Google Photos
 2. Famed Hacker Kevin Mitnick Shows You How to Go Invisible Online
 3. Dùng kỹ thuật Quy hoạch động để giải bài toán Tối ưu cây Nhị phân Tìm kiếm
 4. I Am the Girl That STEM Lost (for Medium Member)
 5. New Scientist Issue 3221: Let the Sunshine in — March 16, 2019
 6. One Neat Trick To Avoid Rewriting Your Software Product
 7. Designing resilient systems beyond retries - Part 1: Rate-Limiting
 8. Designing resilient systems beyond retries - Part 2: Bulkheading, Load Balancing, and Fallbacks
 9. Designing resilient systems beyond retries - Part 3: Architecture Patterns and Chaos Engineering
 10. Reliable and Scalable Feature Toggles and A/B Testing SDK at Grab
 11. Grab Data: Understanding Supply & Demand in Ride-hailing Through the Lens of Data
 12. Airbnb Engineering: Avoiding Double Payments in a Distributed Payments System (for Medium Member)

S&T. Research Papers

 1. Processing Images and Video for An Impressionist Effect
 2. Face recognition based on dictionary learning and subspace learning
 3. Lightweight Image Super-Resolution with Adaptive Weighted Learning Network
 4. Learning image block statistics and quality assessment losses for perceptual image super-resolution
 5. Supervised Image Classification with Self-Paced Regularization

Another Care (Education & Self-Improvement)

 1. TED Talks | Young Ha Kim - Be an Artist right now?
 2. Các nhà nước mạnh kiểu châu Á
 3. Sự hình thành và phát triển của các cộng đồng công nghệ ở Việt Nam
 4. Nhân trí học và trường học Waldorf: Câu chuyện của một cựu học sinh
 5. Người nhạc trưởng được Berlin Philharmonic chọn
 6. Nhân tính, Quốc tính và Cá tính
 7. Andersen và âm nhạc
 8. Tu thân yếu lĩnh của Fukuzawa Yukichi
 9. World Economic Forum — Mapping Global Transformations
 10. The skill students need to bounce back from failure
 11. Tiến sĩ Bùi Hải Hưng — Hành trình từ Google DeepMind đến Viện trưởng VinAI Research

Thanks for reading!

More articles from Thanh Doan

Tôi Cần Học Cách Hành Văn

Tôi tin rằng Con chữ thể hiện nếp người. Sau một thời gian tập viết, tôi thấy mình hành văn chưa ổn. Vì vậy, tôi tập viết văn.

March 29th, 2018 · 6 min read

Tạm Biệt 2019

Một năm đã cho mình nhiều góc nhìn và bài học, gửi lời tạm biệt một năm góp phần tạo nên mình hôm nay.

December 31st, 2019 · 3 min read
© 2018-2020 Thanh Doan | About me | Contact
Link to $https://medium.com/@duythanhvnLink to $https://github.com/duythanhvnLink to $https://www.linkedin.com/in/duythanhvn/Link to $https://twitter.com/duythanheduLink to $https://www.instagram.com/thanhdoan.vn/