Navigate back to the homepage

Be Present. Be Kind

Tôi là Duy Thanh. Tôi thích viết và đây là trang tôi chia sẻ những gì tôi học được từ nghiên cứu, công việc và cuộc sống. Mời bạn đọc và thảo luận cùng tôi.

Reading List, April

In this article, I take note some useful books, research papers, and articles that I read in April.

April 29th, 2019 · 1 min read

Tôi Cần Học Cách Hành Văn

Tôi tin rằng Con chữ thể hiện nếp người. Sau một thời gian tập viết, tôi thấy mình hành văn chưa ổn. Vì vậy, tôi tập viết văn.

March 29th, 2018 · 6 min read
© 2018-2020 Thanh Doan | About me | Contact
Link to $https://medium.com/@duythanhvnLink to $https://github.com/duythanhvnLink to $https://www.linkedin.com/in/duythanhvn/Link to $https://twitter.com/duythanheduLink to $https://www.instagram.com/thanhdoan.vn/